Porvoon Taekwondo

Seuran säännöt

PORVOON TAEKWONDO R.Y

Säännöt

Yhdistyksen nimi on Porvoon Taekwondo ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porvoon kaupunki Itä-Uudenmaan läänissä ja yhdistyksen toiminta-alue on Porvoon kaupunki ja sen lähiympäristö. Yhdistys on perustettu 4.3.1989 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi ja ruotsi mutta opetus tapahtuu suomeksi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä suomi.

Seuran tarkoituksena on edistää Taekwondoa seuran toiminta-alueella, tarjoamalla seuran jäsenille mahdollisuuden harrastaa kunto- ja kilpaurheilua edellytyksenä ja tarpeidensa mukaan.

Toimintatapa

Seuran hallitus voi perustaa avukseen toimikuntia eri toimintamuotojaan varten

Hallitus hyväksyy toimikuntien jäsenet vastuuhenkilön ehdotuksesta. Vastuulliset henkilöt tuovat toimikuntien ehdotukset, päätökset ja kertomukset hallituksen harkittaviksi, koordinoitaviksi, vahvistettaviksi ja päätettäviksi.

Jos hallituksessa tai toimikunnissa äänet menevät tasan, niin hallituksen puheenjohtajan kanta ratkaisee.

Tarjoamalla jäsenilleen:

 • kilpailutoimintaa
 • koulutustoimintaa
 • valmennus- ja harjoitustoimintaa
 • nuorisotoimintaa
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • valistus- ja kasvatustoimintaa
 • kuntoliikuntaa sekä muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.
 • Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja harjoitusvälineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

Harjoittamalla julkaisutoimintaa

Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia sekä harjoittaen kustannustoimintaa

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan

Seura on Suomen Taekwondo liiton jäsen. Seura noudattaa jäsenliiton sääntöjä ja määräyksiä.

Jäsenyys

Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, sääntöjä ja määräyksiä. Henkilö lasketaan yhdistyksen jäseneksi kun hallitus on hyväksynyt hänet jäseneksi sen jälkeen kun hän on suorittanut kaikki maksuvelvoitteensa yhdistystä kohtaan.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa kutsua seuran toiminnassa pitkäaikaisesti ansioitunut henkilö.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa kutsua seuran toiminnassa ansioitunut puheenjohtaja

Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on jäsenen oikeudet, mutta ei velvollisuuksia ja heiltä ei peritä jäsenmaksua

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertaluontoisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- muttei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

Hallituksen jäsenet ja ohjaajat ovat vapautettuja jäsenmaksuista kalenterivuoden aikana

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi jos hän on suorittanut jäsenmaksut ja jäsen on tehnyt huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen katsotaan eronneeksi mikäli jäsenmaksu on maksamatta ja on kulunut kolmekymmentä (30) päivää edellisen jäsenmaksun eräpäivästä.

Hallituksella on oikeus myöntää erivapauksia jäsenmaksuihin esimerkiksi sairauden, työttömyyden, opiskelun tai muun vastaavan sosiaalisen syyn perusteella.

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallituksella on oikeus erottaa seurasta jäsenen, joka

 • laiminlyö maksuvelvoitteensa
 • toimii seuran sääntöjen vastaisesti
 • rikkoo lakeja ja esiintyy urheiluhengen vastaisesti
 • toimii seuran ja liitton tarkoitusperien vastaisesti

Erotetulle jäsenelle on kirjallisesti ilmoitettava päätöksestä, josta hän voi halutessaan vedota, kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta, yhdistyksen seuraavaan varsinaiseen kokoukseen. Erotetulle jäsenelle ei palauteta seuralle suoritettuja maksuja.

Seuran kokoukset

Seura pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen, vuosikokous, toukokuun loppuun mennessä.

Seuran ylimääräiset kokoukset kutsuu koolle hallitus katsoessaan sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti tai sähköisesti vaatii.

Seuran kokouksissa on jokaisella liittymis- ja jäsenmaksunsa kokoukseen mennessä maksaneella viisitoista (15) vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta,on yksi (1) ääni ja puheoikeus. Alle viisitoista (15) vuotiailla jäsenillä ja kannattaja jäsenillä on vain puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää. Valtakirjalla voidaan hyväksyä poissa oleva jäsen seuran toimielimiin.

Hallituksen on kutsuttava seuran kokous koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta, seuran ilmoitustaululla julkaistavalla ilmoituksella. Tämän lisäksi voidaan kokoon kutsuminen tarvittaessa käyttää postitettavaa kirjettä, sähköpostia tai mahdollisilla seuran verkkosivuilla julkaistavaa ilmoitusta.

Seuran päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttäen.

Kysymykset, jotka joku jäsen haluaa saada seuran kokouksissa käsiteltäviksi, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
 • Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään toimintakertomus, tilit, ja toiminnantarkastajan lausunto
 • Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
 • Päätetään liittymis-, jäsen- kannattajajäsenmaksun suuruudesta
 • Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 • Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 • Valitaan edustajat Suomen Taekwondo liiton kokouksiin,tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin
 • Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten mukaisesti vireille panemat muut asiat
 • Kokouksen päättäminen

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen toimikuntien toimia koordinoi seuran hallitus. Hallitukseen kuuluvat seuran jäsenistä vuosikokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi valitut kolme-viisi (3-5) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kutsuu keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäiset erovuorot arvotaan.

Mikäli erovuorossa olevan hallituksen jäsenen tilalle ei löydy korvaajaa, voi hän halutessaan jatkaa hallituksessa seuraavaan hallituskauden.

Mikäli hallitukseen kuuluva jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen olleessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun paikalla on vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi (2) muuta hallituksen jäsentä.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

 • Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä
 • Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
 • Suunnitella, kehittää ja johtaa seuran kokonaistoimintaa
 • Vahvistaa tehtävänjaon keskenään sekä valita tarvittavat henkilöt, valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä
 • Vastata seuran ulkopuolelle tapahtuvasta toiminnasta
 • Vastata Suomen Taekwondo liiton sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista
 • Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista
 • Pitää jäsenluetteloa
 • Hoitaa seuran taloutta
 • Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • Hyväksyä ja erottaa jäseniä
 • Valita / erottaa seuran palkatut toimihenkilöt ja sopia heidän eduista
 • Päättää kunnia- ja ansiomerkkien myöntämisestä
 • Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 • Luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta

Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin, tai henkilö jolle hallitus erikseen antaa siihen henkilökohtaisen oikeuden.

Tilikausi

Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilipäätös tarvittavine asiakirjoineen ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnanatarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viikon kuluessa asiakirjojen vastaanottamisesta.

Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta tehdään hallituksen esityksestä seuran kokouksessa, jolloin ehdotusten on saatava 3/4 annetuista äänistä käydäkseen kokouksen päätöksestä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Sääntömuutos tai purkamispäätöksen vahvistaa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidetty yhdistyksen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Jos seura purkaantuu on sen varat käytettävä seuran tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättäneen kokouksen päätösten mukaan. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

Puutteet seuran säännöissä

Muissa kuin yllä olevien pykälien tarkoittamissa tapauksissa seuran toimintaan sovelletaan yhdistyslain säännöksiä.

 

Alkuperäiset säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustamiskokouksessa ja PRH`n yhdistysrekisterissä. Sääntömuutokset on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 28.8.2015 ja 30.9.2015 ja PRH`n yhdistysrekisterissä 1/2016